09/04/2018

(Suomi) Geoblogi: Geotietovarannosta verkkoon

Text:
Niina Ahtonen, yksikön päällikkö

Kallioperän kivilajit, niiden ikä ja koostumus, heikkousvyöhykkeet, alueellinen malmipotentiaali, mineraaliesiintymät, maalajit, pohjavesivarannot, geoenergiapotentiaali, maankamaran geofysikaaliset ominaisuudet, turvelajit, moreenigeokemia, happamat sulfaattimaat, luonnolliset taustapitoisuudet… Tätä kaikkea ja vielä paljon lisää sisältää geologinen tietovaranto, jota GTK kerää, jalostaa, hallinnoi ja jakaa. Geotietovaranto koostuu maastohavainnoista, monenlaisista mittauksista ja analyyseistä sekä näistä geologisella asiantuntemuksella tehdyistä tulkinnoista ja malleista. Kallioperä- ja maaperäkartat ovat varmastikin tutuimmat ja käytetyimmät geologiset tulkinnat.

Geologisesta tiedosta on moneksi. Käyttökohteita ovat mm. luonnonvarojen etsintä ja niiden kestävän käytön suunnittelu, ydinjätteiden sijoituspaikkatutkimukset sekä maankäytön suunnitteluun liittyvät tarpeet. Geologinen tieto voisi olla nykyistä enemmänkin mukana monien toimijoiden päätöksenteon tukena. Tässä on meille aineistoja tuottaville haaste: miten tavoittaa ja palvella uusia käyttäjäryhmiä ja miten luoda tietoisuutta siitä mihin geologiaa kannattaa hyödyntää.

Tänä kesänä GTK on tehnyt maastotöitä mm. kallioperätutkimuksiin, turvevaroihin, taustapitoisuus-kartoituksiin ja pohjavesivarantoihin liittyen. GTK vastaanottaa mielellään geologista tietoa myös muilta tiedontuottajilta. Tähän mennessä aihepiirit ovat pääasiassa olleet mineraalivarojen etsintään liittyvät aineistot ja pohjatutkimukset. Eri toimijoilla karttuvat maanpeitepaksuustiedot olisivat erittäin kiinnostava lisä kasalliseen geotietovarantoon, sillä kysyntää ja käyttökohteita tälle datalle on paljon. GTK:n digitaalisten palvelujen kautta kuka tahansa pääsee hyödyntämään geotietovarantoa maksuttomien aineistojen osalta.

Aineistot tuotteistetaan asiakkaille jakelua varten. Tuotteistus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi useammasta lähdeaineistosta jalostetaan uusi tuotos, raakadataa muokataan helppokäyttöisemmäksi mm. tekemällä tietomalli- ja formaattimuutoksia ja aineiston mukaan lisätään metatiedot, jotka kertovat mm. aineiston alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Tietotuotteiden kehittämisessä asiakkaiden tarpeiden ymmärrys on keskeistä.

Hakku- palvelun (https://hakku.gtk.fi/) kautta saat hakusanalla haettua ja ladattua mm. raportteja, julkaisuja ja geologisia paikkatietoaineistoja. Suurin osa Hakun kautta saatavilla olevista tuotteista on maksuttomia ja maksullisten tuotteiden osalta tilaus onnistuu palvelussa olevan verkkokaupan kautta.

Teemakohtaisilla verkkosovelluksilla palvelemme useita asiakasryhmiä. Maankamara – palvelu tarjoaa ajantasaisen yleiskäsityksen maa- ja kallioperästämme, Mineral Deposits and Exploration on asiantuntijapalvelu kaivossektorille sisältäen valtaisan joukon malminetsinnän aineistoja geologisten karttojen lisäksi. Lähde-palvelu puolestaan tarjoaa hyödynnettäväksi GTK:n tekemien pohjavesitutkimusten tulokset ja tarjoaa yleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista. Paikkatiedon rajapintapalveluja hyödyntämällä saat ajantasaiset geologiset aineistot omaan paikkatietojärjestelmääsi.

GTK:n verkkopalvelut ja aineistot löydät osoitteesta http://www.gtk.fi/tietopalvelut/ . Aineistoihin ja verkkopalveluihin liittyvät kysymyksesi, ideasi ja kommenttisi ovat hyvin tervetulleita ja voit lähettää ne osoitteeseen geodata@gtk.fi .

Niina Ahtonen

Text: Niina Ahtonen

Niina Ahtonen on Digitaaliset tuotteet ja palvelut – yksikön päällikkö. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus geologisen tiedon hallinnan ja asiakasratkaisujen kehittämisestä sekä paikkatietojärjestelmistä